Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος
Μαρία Αλμπάνη Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικής

Η Επιτροπή Διεθνών Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως έργο την κατάθεση προτάσεων για τη θέσπιση των βασικών αρχών που αφορούν στη δομή, στην οργάνωση και στη λειτουργία διεθνών  μεταπτυχιακών σπουδών από το ΑΠΘ και τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015.

Η θητεία  της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2016,

Μέλη: