Υπεύθυνη
Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικής
Πρόεδρος
Ιωάννης Σταμέλος Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής

Η Επιτροπή  Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών έχει ως έργο τη μελέτη θεμάτων βελτίωσης των Διοικητικών Διαδικασιών του Πανεπιστημίου και το σχεδιασμό νέων υπολογιστικών μορφών οργάνωσης και υλοποίησης των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.  Την εποπτεία της Επιτροπής ασκεί η κ. Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα,  Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.

Η Επιτροπή θα συμπληρωθεί με τρία (3) στελέχη, ένα (1) από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Κ.Η.Δ.), ένα (1) από τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης και ένα (1) από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

Μέλη: