ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τίτλος διαγωνισμού: «Προμήθεια υλικών (οικοδομικά, αλουμίνια, ξυλουργικά, υαλουργικά, χρώματα και αναλώσιμα, σιδηρουργικά, ψυκτικά) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του ΑΠΘ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

118/2017

Προϋπολογισμός: 

42 250€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017 - 13:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Πέμπτη, 13 Ιούλιος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 29/06/2017 @ 12:29