ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 460.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

α) την υπ’ αριθμ. 3617/6-7-2017 απόφαση  της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών ΑΠΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008442 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και

β) την αριθμ. 2945/25-7-2017 (έγγραφο αριθμ. 27833/25-7-2017) απόφαση της Συγκλήτου

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

 

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

 

Επίσης, η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.auth.gr  στην διαδρομή : http://auth.gr/news/tenders

Επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου .pdf η διακήρυξη υπ’  αριθμ. 396/2017, της οποίας οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές τίθενται σε διαβούλευση.

 

Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ekouliak@ad.auth.gr και auth-dgi1@auth.gr

Σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων των διαγωνισμών 396/2017

Απόφαση της Συγκλήτου

Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310 996871
Συνημμένα αρχεία
Υποβλήθηκε στις 26/07/2017 @ 13:50